سرور مجازی

VPS-512MB-RAID

فضای دیسک 30 گیگابایت هارد
رم سرور 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-512MB-SSD

فضای دیسک 30 گیگابایت هارد SSD
رم سرور 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-1GB-RAID

فضای دیسک 40 گیگابایت هارد
رم سرور 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-1GB-SSD

فضای دیسک 40 گیگابایت هارد SSD
رم سرور 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-2GB-RAID

فضای دیسک 60 گیگابایت هارد
رم سرور 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-2GB-SSD

فضای دیسک 60 گیگابایت هارد SSD
رم سرور 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-4GB-RAID

فضای دیسک 200 گیگابایت هارد
رم سرور 4 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-4GB-SSD

فضای دیسک ۱0۰ گیگابایت هارد SSD
رم سرور ۴ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-6GB-RAID

فضای دیسک 200 گیگابایت هارد
رم سرور 6 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-6GB-SSD

فضای دیسک 200 گیگابایت هارد SSD
رم سرور 6 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-8GB-RAID

فضای دیسک 200 گیگابایت هارد
رم سرور 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-8GB-SSD

فضای دیسک 200 گیگابایت هارد SSD
رم سرور 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت